nj

Сектор за правне, кадровске и опште послове

У оквиру СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ организоване су три службе:


- Служба за правне и кадровске послове
- Служба за набавке
- Служба за опште послове

Служба за правне и кадровске послове обавља следеће послове:

- нормативно правне послове - израда општих аката Предузећа
- послове припреме материјала за седнице органа управљања
- послове заступања и уговарања и припреме документације за вођење судских спорова
- послове радног права и вођења јединствене кадровске евиденције
- послове укњижења и евиденције непокретности и други имовинско-правни послови
- учествовања у изради годишњих Програма пословања, Извештаја о раду Јавног предузећа за склоништа, Плана набавки

- приступа информацијама од јавног значаја и вођење евиденција о обради података о личности


Служба за набавке обавља следеће послове:

- послове спровођења поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
- послове спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
- припреме и израде годишњег плана набавки
- послове праћења и испуњења плана набавки
- послове вођења прописаних евиденција
- послове израде и достављања прописаних извештаја

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука о усвајању Плана набавки за 2019.годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину по новом закону

План јавних набавки за 2020. годину на које се не примењује ЗЈН по новом закону


Служба за опште послове обавља следеће послове:

- послове одбране
- послове осигурања безбедности и заштите здравља запослених
- послове писарнице и архивирања регистратoрског материјала

- послове пословне коресподенције, курирске и друге послове опште службе


ВАЖНА ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Пречишћен текст Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за склоништа

Пречишћен текст Статута Јавног предузећа за склоништа

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈПС-а (2018.)

Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања ЈПС-а (2018.)

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа (2016.)

Одлука о оснивању Јавног предузећа за склоништа из 1992. године

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима 05 број 023-14672/2014-1 од 25.11.2014. године („Сл. гласник РС" бр. 129/2014)

Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности Статута ЈПС