nj

Пословодство


Небојша Стојановић, дипл. екон. – директор


Гордана Микетић, дипл. екон. – извршни директор за економске послове


Катарина Крстић, дипл. прав. – извршни директор за правне, кадровске и опште послове


Зоран Поповић, дипл. инж. грађ. – извршни директор за техничке послове


Катарина Радосављевић, дипл. мен.– извршни директор за мирнодопско коришћење објеката


Чланови Надзорног одбора

др Дарко Радојевић доктор наука - машинско инжењерство, вршилац дужности председника

проф др Бранко Маркоски доктор техничких наука ,вршилац дужности члана

Марија Бугарчић дипл. прав. - члан

Тамара Црвеница дипл. прав. - независан члан

Гордана Микетић дипл. екон. - представник запослених ЈПС-а