И Javno preduzeće za skloništa

Лична карта предузећа

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Скраћени назив: ЈПС
Порески идентификациони број: 100143406
Матични број правног лица: 07892845
Шифра основне делатности: 4339
Власништво: Државни капитал 100%


ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 117а
Општина: Нови Београд
Место: Београд
Број телефона: +381(11) 31 31 821
Број факса: +381(11) 30 73 662
Е-маил:office@sklonista.co.rs


Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности на Статут ЈПС

Одлука о изнени Статута ЈПС


Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Линк за подношење захтева,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Пречишћен текст Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд

Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за склоништа

Пречишћен текст Статута Јавног предузећа за склоништа

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа


Повеља интерне ревизије (2018)

Стратешки и годишњи план Интерне ревизије (2020-2022).pdf

Годишњи план интерне ревизије (2019)

Стратешки план ревизије (2019-2021)

Политика квалитета
Програм пословања за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину на које се не примењује ЗЈН по новом закону

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2021)
јануар, фебруар,март,април,мај,јун,јул, август, септембар, септембар, октобар, новембар, децембар,

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2021. до 30.9.2021. године

Извештај о степену услклађуности планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.-30.9.2021

Образци о степену услклађуности планираних и реализованих активности из програма пословања за период 1.1.-30.9.2021

Извештај годишњи о пословању за 2020 годину

Извештај финансијски за 2020 годину

Образци за 2020 годину
ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2020)
јануар, фебруар, март, април, ,мај, ,јун, ,јул, ,август, ,септембар, ,октобар, ,новембар, ,децембар,

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2020. годину

Програм пословања за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину по новом закону

План јавних набавки за 2020. годину на које се не примењује ЗЈН по новом законуИзвештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2020. до 30.06.2020. године

Обрасци уз Извештај


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2020. до 31.03.2020. године

Обрасци уз Извештај


Финансијски извештај за 2019.годинуИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2019)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Процедура за набавке на које се ЗЈН не од. - измена 2019

Програм пословања ЈП за склоништа за 2019. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2019. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 1.1.2019. до 31.12.2019. године

Обрасци уз Извештај


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2019. године

План јавних набавки за 2019. годину

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о заштити података о личности

Лице задужено за заштиту података о личности
ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2018)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар,
октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2018. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2018. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2018. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система
ЈП за склоништа (2018)

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Стратешки и годишњи план интерне ревизије за период 2018-2020.

Финансијски извештај за 2018.годину

 ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2017. годину


Процедура за набавке на које се не односи ЗЈН


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.12. 2017. године


Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017.)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017.)
Извештаји 2016. година

Извештаји 2015. година

Извештаји 2014. година

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година