nj

Сектор за техничке послове

У оквиру СЕКТОРА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ организоване су, као организационо-радни делови Сектора, три службе:

- Служба техничке припреме одржавања

- Служба за одржавање


Служба техничке припреме одржавања обавља следеће послове:


- послове развоја инвестиција и контроле
- послове анализе, планирања и економске оправданости инвестиционих активности послове организовања изградње и надзиђивања склоништа
- послове праћења инвестиционог улагања
- припреме урбанистичко-техничке документације за изградњу, надзиђивање и доградњу склоништа
- послове организације извођења радова и вршења стручног надзора, и праћење изградње и надзиђивања склоништа
- послове координације између пројектанта, извођача радова, вршиоца стручног надзора
- послове стручног надзора над извођењем радова у склоништима
- послове пријема склоништа од инвеститора и регулисање међусобних односа решавање техничких проблема у области одржавања склоништа, израда техничке документације за инвестиционо и текуће одржавање склоништа, прибављање понуда и други технички послови у функцији одржавања склоништа
- израде техничких спецификациjа које су саставни део конкурсне документације у поступцима јавних набавки које се спроводе за потребе техничког сектора и одржавања склоништа и учешће у комисијама јавних набавки
- стручна помоћ Сектору за мирнодопско коришћење склоништа приликом примопредаје склоништа, припреми склоништа за издавање, решавање техничких захтева закупаца и др.
- учешће у изради програма пословања, плана набавки, израда извештаја о раду (периодичних и годишњих)
- вођење евиденција из делокруга рада службе техничке припреме
- електронско вођење и ажурирање података који се односе на досије свих склоништа којима управља ЈПС и координација са службом одржавања
- сарадња са државним органима, институцијама и комуналним предузећима

- послови координације рада пословница и одељења као и пружање стручне помоћи


Служба за одржавање обавља следеће послове:

- послове текућег и инвестиционог одржавања објеката Јавног предузећа за склоништа
- послове хитних интервенција
- извођење грађевинско-занатских и инсталатерских радова у функцији одржавања склоништа у границама организационих могућности
- организовање спровођења мера санитарне и противпожарне заштите склоништа и осталих објеката
- одржавање возног парка
- чување архивске грађе по налогу Службе за опште послове
- сарадња са одговарајућим комуналним предузећима

- учешће у стручним комисијама у поступцима набавки