nj

 

Сектор за економске послове

У оквиру СЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ организоване
су три службе:


- Служба финснсијских послова и обрачуна зараде
- Служба рачуноводства и контролинга
- Служба материјалних послова


Служба финансијских послова и обрачуна зараде обавља следеће послове:

- ликвидатуре финансијских докумената плаћања доспелих обавеза
- пријема, чувања и наплате по средствима обезбеђења плаћања
- отварања и праћења текућих рачуна
- обрачуна зарада и осталих примања запослених
- ажурирања података о регистру запослених
- ажурирања података за РИНО извештај

- израде и достављања извештаја статистичком заводу о зарадама

 

Служба рачуноводства и контролинга обавља следеће послове:

- материјалног и финансијског књиговодства
- књиговодствене евиденције имовине предузећа
- израде месечних и годишњих обрачуна фискалних обавеза
- усаглашења међусобних обавеза и потраживања са купцима и добављачима
- рачуноводствено процењивање одређених билансних позиција
- рачуноводствене обраде и обрачуна (амортизација, камата, курсирање)
- усаглашавања месечних фактурисања у складу са уговорима
- праћења и примене законских прописа из области рачуноводства и МРС
- израде кварталних и годишњих финансијских извештаја
- обрачуна пореза на добит предузећа
- израде годишњих Програма пословања и извештаја о раду ЈП за склоништа
- израде нормативних аката из делокруга рада сектора

- израде извештаја за потребе статистике и осталих интерних и екстерних органа

 

Служба материјалних послова обавља следеће послове:

- вођења Централног магацина (пријем и издавање материјала, резервних делова и основних средстава)