nj

 

Поступак закупа

Право учешћа на огласу имају правна лица и предузетници, регистровани за обављање одређених делатности (физичка лица за гараже).
Понуда понуђача треба обавезно да садржи следеће податке :
- назив и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности;
- опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору и планирани број запослених који ће користити закупљени простор;
- уз понуду доставити и извод из судског или другог регистра не старији од 6 месеци од дана  достављања;
- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног поравнања, стечаја и ликвидације, односно да није престао са радом на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом;
- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци;
- понуђену цену закупа по 1м2, без ПДВ-а  за наведени простор;
- изјаву да прихвата услове из овог огласа;
- картон депонованих потписа;
- формулар ,,основни подаци о закупцу објекта".

У цену простора нису урачунати трошкови: електричне енергије, грејања, водовода и канализације, физичко техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина, одржавања хигијене, ПТТ услуге, грађевинског земљишта, осталих пореза и доприноса.

Простор који је предмет оглашавања издаће се у закуп понуђачу са најповољнијом исправном понудом.

Понуде које стигну након овог рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Изводи из правилника о начину коришћења јавних и блоковских склоништа

 

Правилник објављен у ,,Служебеном гласнику РС", бр. 61/2001 и 69/2001

ЧЛАН 2.

Склоништа се могу користити за мирнодопске потребе под условом да се:

1) користе у складу са пројектованом наменом;

2) не користе простори који су намењени за складиштење опреме склоништа;

3) не врше адаптације које би утицале, или могле да утичу на промену основне намене, или исправности, нити се склоништа могу користити за сврхе које би погоршале њихове хигијенске и техничке услове;

4) коришћењем склоништа не нарушавају основне функције објекта у коме се склониште налази или објекта у непосредној близини;

5) у склоништима не држе експлозивне, лако запаљиве, токсичне и друге опасне материје.

ЧЛАН 4.

Ради издавања склоништа у закуп за мирнодопско коришћење Јавно предузеће закључује уговор с корисником склоништа којим се утврђује нарочито:

1. намена склоништа за мирнодопске потребе;

2. висина закупнине и начин плаћања;

3. начин и поступак обезбеђења плаћања обавеза по уговору о закупу;

4. обим и врста дозвољених адаптација;

5. обавезе и начин одржавања склоништа у исправном стању;

6. текуће одржавање склоништа;

7. време давања склоништа у закуп, које по правилу не може бити дуже од пет година;

8. одредбе о престанку уговора пре истека рока;

9. обавезе Јавног предузећа у вршењу техничке контроле склоништа;

10. одредбе да се склоноште добијено у закуп не може издати у подзакуп;

11. време пражњења склоништа и његово довођење у стање за основну намену;

12. разлог за раскид уговора пре рока.

Саставни део уговора о коришћењу склоништа јесте и записник о примопредаји склоништа које се саставља пре потписивања уговора.