nj

Сектор за правне, кадровске и опште послове

У оквиру СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ организоване су три службе:


- Служба за правне и кадровске послове
- Служба за набавке
- Служба за опште послове

Служба за правне и кадровске послове обавља следеће послове:

- нормативно правне послове - израда општих аката Предузећа
- послове припреме материјала за седнице органа управљања
- послове заступања и уговарања и припреме документације за вођење судских спорова
- послове радног права и вођења јединствене кадровске евиденције
- послове укњижења и евиденције непокретности и други имовинско-правни послови
- учествовања у изради годишњих Програма пословања, Извештаја о раду Јавног предузећа за склоништа, Плана набавки

- приступа информацијама од јавног значаја и вођење евиденција о обради података о личности


Служба за набавке обавља следеће послове:

- послове спровођења поступка јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
- послове спровођења набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
- припреме и израде годишњег плана набавки
- послове праћења и испуњења плана набавки
- послове вођења прописаних евиденција
- послове израде и достављања прописаних извештаја

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Одлука о усвајању Плана набавки за 2019.годину


Служба за опште послове обавља следеће послове:

- послове одбране
- послове осигурања безбедности и заштите здравља запослених
- послове писарнице и архивирања регистратoрског материјала

- послове пословне коресподенције, курирске и друге послове опште службе


ВАЖНА ДОКУМЕНТА ПРЕДУЗЕЋА

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у ЈПС-а (2018.)

Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања ЈПС-а (2018.)

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа (2016.)

Одлука о оснивању Јавног предузећа за склоништа из 1992. године

Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа са Законом о јавним предузећима 05 број 023-14672/2014-1 од 25.11.2014. године („Сл. гласник РС" бр. 129/2014)

Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности Статута ЈПС