nj

 

Пословодство

 
Директор – Владан Скадрић
дипломирани инжењер електротехнике

 

Гордана Микетић, дипл. еец. – помоћник директора за економско-финансијске послове

Милена Лазаревић, дипл. прав. –помоћник директора за правне, кадровске и опште послове

Душан Илић, дипл. инг. геод. – помоћник директора

за техничке послове

Радивоје Кнежевић, дипл. инг. ел. – помоћник директора

за мирнодопско коришћење објеката

 

Чланови Надзорног одбора

Срђан Н. Рашковић дипл. правник, адвокат из Београда - председник

Томислав Марковић дипл. инг. организационих наука, из Београда - члан

Марија Бугарчић дипл. правник - члан

Тамара Црвеница дипл. правник из Београда - независан члан

Гордана Микетић дипл. економиста - представник запослених ЈПС