nj

Пословодство


Директор – Владан Скадрић
дипломирани инжењер електротехнике


Гордана Микетић, дипл. еец. – помоћник директора за економско-финансијске послове


Милена Лазаревић, дипл. прав. – помоћник директора за правне, кадровске и опште послове


Зоран Поповић, дипл. инг. грађ. – помоћник директора

за техничке послове


Радивоје Кнежевић, дипл. инг. ел. – помоћник директора

за мирнодопско коришћење објеката


Чланови Надзорног одбора

Срђан Н. Рашковић дипл. правник, адвокат - председник

Томислав Марковић дипл. инг. организационих наука, - члан

Марија Бугарчић дипл. правник - члан

Тамара Црвеница дипл. правник - независан члан

Гордана Микетић дипл. економиста - представник запослених ЈПС-а