nj

Пословодство


Небојша Стојановић, маст. екон. – директор


Гордана Микетић, дипл. екон. – помоћник директора за економско-финансијске послове


Милена Лазаревић, дипл. прав. – помоћник директора за правне, кадровске и опште послове


Зоран Поповић, дипл. инж. грађ. – помоћник директора

за техничке послове


Љиљана Ашковић, дипл. екон. – помоћник директора

за мирнодопско коришћење објеката


Чланови Надзорног одбора

Срђан Н. Рашковић дипл. прав. адвокат - председник

Радослав Марјановић дипл. екон. - члан

Марија Бугарчић дипл. прав. - члан

Тамара Црвеница дипл. прав. - независан члан

Гордана Микетић дипл. екон. - представник запослених ЈПС-а