27.04.2018.

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михајла Пупина бр. 117а, објављује

ОГЛАС

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:


Јавних и блоковских склоништа на следећим адресама:
 

Ред.
бр
.
Градска општина / Град
Адреса склоништа
површина за издавање (м2)
почетна - најнижа закупнина
(дин/м2)
1 Бор Његошева 6 216.00 72,00
2 Врачар, Београд Пожаревачка 2-С2 144.82 420,00
3 Крагујевац Ибарских рудара 3 112.32 266,11
4 Крагујевац Светогорска 7/II 211.96 266,11
5 Крагујевац Спасеније Цане Бабовић 5А 166.97 301,59
6 Крушевац Чеховљева 1, С2 210.00 332,00
7 Лучани Омладинска 2Д 213.00 54,00
8 Ниш Носилаца Карађорђеве звезде 16, С1-десно-део 164.00 124,80
9 Ниш Булевар Немањића 42 110.00 259,00
10 Нови Београд Гандијева 192 - лево 78.00 156,00
11 Нови Београд Јурија Гагарина 112 524.65 201,88
12 Нови Сад Иве Андрића 1 202.00 131,00
13 Нови Сад Бул. Јована Дучића 27 245.00 197,00
14 Нови Сад Тодора Јовановића Тозе 12 - део 52.40 228,00
15 Нови Сад Булевар Ослобођења 10 - део 10.00 513,00
16 Сремски Карловци Гаврила Принципа 1 98.40 41,00
17 Обреновац, Београд Александра Аце Симовића 2 - лево 213.00 151,00
18 Обреновац, Београд Војводе Путника 36 258.00 125,00
19 Обреновац, Београд Краља Милутина 13 - лево 149.75 117,00
20 Сремска Митровица Васе Стајића бб, С2-лево 104.00 53,00
21 Трстеник Браће Спасојевић 11, насеље Пејовац 226.00 208,32


У почетну – најнижу закупнину за наведене непокретности нису урачунати трошкови: електричне енергије, одношења смећа, коришћења водовода и канализације, физичко-техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина, осигурања лица и имовине, противпожарне заштите, одржавања хигијене унутар простора, ПТТ услугa, пореза, такси и доприноса.


Почетне - најниже закупнине су без ПДВ-а. Све наведене непокретности у јавној својини не могу се издати у закуп по закупнинама нижим од наведених почетних. Све наведене непокретности се издају у виђенo-затеченом стању. Уговори о закупу непокретности закључују се на период од пет година, са могућношћу продужења.


Закупљене непокретности у јавној својини могу се користити само за уговорну намену; не могу се дати у подзакуп; закупац не сме вршити адаптацију непокретности без претходне сагласности закуподавца; сви трошкови адаптације падају на терет закупца.


Право учешћа по овом огласу имају правна лица и предузетници, сви под условом да немају неизмирених обавеза према Јавном предузећу за склоништа за изнајмљене непокретности, или непокретности које су биле изнајмљене, тј.  да уговори о закупу непокретности нису раскинути због непоштовања његових одредби од стране закупаца, односно да по том, или било ком другом основу Јавно предузеће за склоништа против њих није водило, и не води судске поступке.


Понуда понуђача - правног лица и предузетника треба да садржи следећа документа и податке :
 

- име и презиме предузетника, адресу, број личне карте и јединствени матични број грађана, назив радње, матични број, ПИБ;

- назив и адресу правног лица, матични број, ПИБ, шифру делатности;

- опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору и планирани број запослених који ће користити закупљени простор;

- решење о упису привредног субјекта у регистар код надлежног органа (копија не старија од 6 месеци од дана достављања);

- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног поравнања, стечаја и ликвидације, односно да није престао са радом на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом (копија не старија од месец дана од дана достављања);

- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци;

- адресу непокретности за коју подноси понуду;

- понуђену закупнину по 1м2, без ПДВ-а, за наведену непокретност;

- изјаву да прихвата услове из овог огласа;

- копију картона депонованих потписа;

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;

- доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;

- број рачуна за повраћај депозита за озбиљност понуде; 


Рок за достављање понуда у писменој форми је 04.05.2018. године до 12:00 сати.

Понуде које стигну након овог рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисије дана 04.05.2018. године, у 12:15 часова у просторијама Јавног предузећа за склоништа у Београду.
 

Избор најповољнијег понуђача врши се критеријумом највише понуђене закупнине по 1м2.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине за једну непокретност, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да, у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
 

Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су доставили понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу, а применом следећих критеријума: пословни резултат и кретање краткорочних обавеза у последње три године, блокада текућих рачуна, стање готовине и слично. 

У циљу избора најповољнијег понуђача из претходног става, комисија може тражити  од понуђача достављање додатних доказа уз понуду.
 

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија у року од 7 дана од дана отварања понуда, након чега ће у писменој форми обавестити све учеснике на јавном огласу. 
 

Најповољнији понуђач – правно лице и предузетник је дужан да у року од 8 дана, по добијању обавештења – позива и пре потписивања уговора о међусобним правима и обавезама, достави сву неопходну документацију, изврши уплату депозита – залоге за време трајања уговора о закупу, у износу од две месечне закупнине без ПДВ-а, уплати закупнину са ПДВ-ом за прва два месеца закупа (аванс), достави две бланко менице са меничним овлашћењем. У противном сматраће се да је понуђач одустао. 
 

Закуподавац задржава право да из било ког разлога и у било ком тренутку одустане од избора понуђача по овом поступку, односно да не прихвати ни једну понуду. 
 

У току трајања јавног огласа заинтересованим лицима ће се омогућити да разгледају простор који је предмет издавања, након писане најаве (захтева).
 

Висина депозита за озбиљност понуде у поступку прикупљања писмених понуда, одређује се у висини месечне закупнине према почетној - најнижој  закупнини из јавног огласа, без ПДВ-а, за непокретност за коју се понуда подноси.
 

Депозит за озбиљност понуде уплаћује се на рачун број 160-315852-16 Banca Intesa, са позивом на бр. 8-2/18-24
 

Учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда, депозит за озбиљност понуде биће враћен у року од 10 дана од дана закључења уговора са изабраним најповољнијим понуђачем (закупцем).
 

Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине, односно понуди нижу цену од почетне, или буде изабран за најповољнијег понуђача, а одустане од закључења уговора, губи право на враћање депозита за озбиљност понуде.
 

Депозит за озбиљност понуде који уплати понуђач – правно лице и предузетник, чија понуда буде изабрана као најповољнија, постаје део депозита – залоге за време трајања уговора о закупу, који се уплаћује пре закључeња уговора.
 

Уколико Јавно предузеће за склоништа из било ког разлога одустане од закључења уговора депозит за озбиљност понуде биће враћен понуђачу у року од 10 дана, од дана слања обавештења.  

Понуде доставити у затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресe: Јавно предузеће за склоништа, Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, 11070 Нови Београд, са јасном назнаком: ‘’ПОНУДА ЗА ЗАКУП СКЛОНИШТА -  НЕ ОТВАРАЈ’’.

Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа, Булевар Михаjла Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073625, 011/3073623, 011/3073619, 066/5775722, 066/8603896, у Пословницама у Новом Саду 021/527676, Нишу 018/258166, Крагујевцу 034/331381 и Одељењу у Ужицу: 031/514581, од 09 до 14 часова.