nj

 

10.05.2017.

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује

ОГЛАС

за давање у закуп

 

 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У НОВОМ БЕОГРАДУ НА АДРЕСИ:

Булевар Михајла Пупина бр. 117а, две канцеларије у сектору “Г“ П=65,89 м, почетна цена 9 еур/м, без ПДВ-а.

Простор је делимично опремљен намештајем и наменском опремом.
Понуђена цена за наведени пословни простор обухвата трошкове: електричне енергије, грејања, климатизације, чишћења и одржавања заједничких површина, видео надзора, физичко-техничког обезбеђења објекта, одржавање зелених површина око зграде.

 

ЛОКАЛА У НОВОМ БЕОГРАДУ НА АДРЕСИ:

Јурија Гагарина бр. 231, локал бр. 300, укупне површине П=18,00м, почетна цена 620 дин/м, без ПДВ-а.

 

ГАРАЖНИХ МЕСТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
НА СЛЕДЕЋИМ АДРЕСАМА:

Ред.
бр
.
Општина
Адреса
површина за издавање (м2)
минимална цена закупа (дин./м2)
1 Београд
Вождовац
Радована Симића Циге 17А,
(гаражно место бр. 1, 2, 4, 6,
12, 16)
6 x 12м
203,00
2 Нови
Београд
Бул. Милутина Миланковића 32, десно (гаражна места бр.
30, 31, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 54, 55)
13 х 11м
203,00
3 Нови
Београд
Бул. Милутина Миланковића 32, лево (гаражно место бр. 1, 2, 3, 5, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 28, 56)
13 x 11м
203,00
4 Нови
Београд
Владимира Поповића 22А
(гаражно место бр. 12, 14, 16)
3 x 12м 203,00
5 Нови
Београд
Владимира Поповића 36-лево (гаражно место бр. 29)
1 x 12м
203,00
6 Нови
Београд
Милентија Поповића 23-лево (гаражно место бр. 42)
1 x 12м
203,00
7 Нови Сад Подунавских одреда 6,
гаража I/2 - Петроварадин
27м
186,00
8 Нови Сад Подунавских одреда 6,
гаража I/3 - Петроварадин
31,60м
186,00
9 Нови Сад Подунавских одреда 8,
гаража II/1 - Петроварадин
21,80м
186,00
10 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/1 - Петроварадин
23,00м
186,00
11 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/4 - Петроварадин
21,00м
186,00

 

 

  • ЈАВНИХ И БЛОКОВСКИХ СКЛОНИШТА
ДЕТАЉАН СПИСАК ЛОКАЦИЈА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

 

Почетна цена је без ПДВ-а. Простор се издаје у виђено затеченом стању. У цену простора нису урачунати трошкови: електричне енергије, грејања, водовода и канализације, физичко-техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина, одржавања хигијене унутар простора, ПТТ услуге, осталих пореза, такси и доприноса.

Право учешћа по овом огласу имају правна лица и предузетници,
а физичка лица само за гаражна места.

 

Понуда понуђача - физичког лица, треба да садржи понуђену цену закупа гаражног места по м2 без ПДВ-а, копију личне карте и копију саобраћајне дозволе.


Понуда понуђача - правног лица, треба да садржи следећа документа
и податке:
- назив и адресу понуђача, матични број, ПИБ, шифру делатности;
 - опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору
и планирани број запослених који ће користити закупљени простор;
- уз понуду доставити и извод из судског или другог регистра не старији од 6 месеци од дана  достављања;
- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног поравнања, стечаја и ликвидације, односно да није престао са радом на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом ;
- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци;
- понуђену цену закупа по 1м2, без ПДВ-а за наведени простор;
- изјаву да прихвата услове из овог огласа;
- картон депонованих потписа;

– доказ о уплати депозита;

– број рачуна за повраћај депозита.

 

Висина депозита за озбиљност понуде у поступку јавног надметања, односно у поступку прикупљања писмених понуда, одређује се у висини минималне месечне закупнине за предметну непокретност, а за пословни простор и локале на основу понуђене цене.

Депозит се уплаћује на рачун број 160-315852-16 Banca Intesa са позивом на број рачуна за депозите.

Учесницима који нису успели на јавном надметању, односно у поступку прикупљања писмених понуда, депозит се враћа у року од 10 дана од дана закључења уговора са изабраним учесником (закупцем). Учесници на конкурсу су дужни да у пријави наведу број рачуна на који Јавно предузеће за склоништа врши повраћај депозита.

Уколико подносилац пријаве (тј. писмене понуде) не прихвати почетну висину закупнине, односно понуди нижу цену од почетне, или буде изабран за најповољнијег понуђача а не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

Депозит за озбиљност понуде коју плати понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, постаје део депозита који се наплаћује приликом закључења уговора.

Уколико Јавно предузеће за склоништа из било ког разлога одустане од закључења уговора депозит се враћа.

 

Простор који је предмет оглашавања издаће се у закуп понуђачу са најповољнијом исправном понудом.

 

Рок за достављање понуда у писменој форми је 26.05.2017. године до 12 сати. Понуде које стигну након овог рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим.

Непотпуне и неблаговремене понуде се неће разматрати.

Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисија истог дана - 26.05.2017. године, у 12,15 часова у просторијама Јавног предузећа за склоништа у Београду и пословницама у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија у року од 7 дана од дана отварања понуда, након чега ће у писменој форми обавестити све учеснике.

Најповољнији понуђач је дужан да у року од 8 дана по добијању позива и пре потписивања уговора о међусобним правима, достави сву неопходну документацију, изврши уплату депозита и два месечна закупа, достави две бланко менице са меничним овлашћењем - у противном сматраће се да је закупац одустао. Закуподавац задржава право да из било ког разлога и у било ком тренутку одустане од избора понуђача по овом поступку, односно да не прихвати ни једну понуду.

У току трајања јавног огласа заинтересованим лицима ће се омогућити да разгледају простор који је предмет издавања, након писане најаве.

Понуде доставити у затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресу:

Јавно предузеће за склоништа, Бул. Михаила Пупина бр. 117а, 11070 Нови Београд (за пословницу у Новом Саду, ул. Браће Јовандић бр. 4; за пословницу у Нишу, ул. Косте Стаменковића бр. 11; за пословницу
у Крагујевцу, ул. Милоја Павловића 9), са јасном назнаком: ЗА ОГЛАС
1) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -  НЕ ОТВАРАЈ”;

2) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЛА -  НЕ ОТВАРАЈ”;

3) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГАРАЖНИХ МЕСТА -  НЕ ОТВАРАЈ”;

4) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП СКЛОНИШТА - НЕ ОТВАРАЈ’’.

Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа, Одељење за мирнодопско коришћење објеката, Бул. Михаила Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/3073-651, 011/3073-619, 064/860-3847, 064/860-3896 (пословница Нови Сад 021/527-676, пословница Ниш 018/258-166, пословница Крагујевац 034/331-381, 031/514-581 и 018/258-166) од 09 до 14 часова.