nj

 

09.03.2018.

Јавно предузеће за склоништа Нови Београд, улица Булевар Михаила Пупина бр. 117а, објављује

 

 

ОГЛАС

за давање у закуп непокретности
у јавној својини прикупљањем
писмених понуда, и то:

 

 

 

1) ЛОКАЛА У НОВОМ БЕОГРАДУ НА АДРЕСИ:

Антифашистичке борбе, локал бр. 4, ГО Нови Београд, укупне површине П=17,30 м², са почетном - најнижом висином закупнине 800 дин/м², без ПДВ-а.

 

 

2) ГАРАЖНИХ МЕСТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
НА СЛЕДЕЋИМ АДРЕСАМА:

Ред.
бр
.
Општина
Адреса
површина за издавање (м2)
минимална цена закупа (дин./м2)
1 Београд
Вождовац
Радована Симића Циге 17А,
(гаражно место бр. 12)
12м²
193,00
2 Нови Сад Подунавских одреда 6,
гаража I/2 - Петроварадин
27м²
186,00
3 Нови Сад Подунавских одреда 6,
гаража I/3 - Петроварадин)
31,60м² 186,00
4 Нови Сад Подунавских одреда 8,
гаража II/1 - Петроварадин
21,80м²
186,00
5 Нови Сад Подунавских одреда 8,
гаража II/4 - Петроварадин
21,50м²
186,00
6 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/1 - Петроварадин
23,00м²
186,00
7 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/2 - Петроварадин
21,50м²
186,00
8 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/3 - Петроварадин
21,50м²
186,00
9 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/4 - Петроварадин
21,00м²
186,00
10 Нови Сад Подунавских одреда 12,
гаража III/5 - Петроварадин
25,00м²
186,00

 

 

  • 3) ЈАВНИХ И БЛОКОВСКИХ СКЛОНИШТА
ДЕТАЉАН СПИСАК ЛОКАЦИЈА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ

 

 

У почетну – најнижу закупнину за наведене непокретности нису урачунати трошкови: електричне енергије, одношења смећа, коришћења водовода и канализације, физичко-техничког обезбеђења, чишћења и одржавања заједничких површина, осигурања лица и имовине, противпожарне заштите, одржавања хигијене унутар простора, ПТТ услугa, пореза, такси и доприноса.
Почетне - најниже закупнине су без ПДВ-а. Све наведене непокретности се издају у виђенo-затеченом стању. Уговори о закупу непокретности закључују се на период од пет година, са могућношћу продужења.
Закупљене непокретности у јавној својини могу се користити само за уговорну намену; не могу се дати у подзакуп; закупац не сме вршити адаптацију непокретности без претходне сагласности закуподавца; сви трошкови адаптације падају на терет закупца.
Право учешћа по овом огласу имају правна лица и предузетници, a физичка лица само за гаражна места, сви под условом да немају неизмирених обавеза према Јавном предузећу за склоништа за изнајмљене непокретности, или непокретности које су биле изнајмљене, та. да уговори о закупу непокретности нису раскинути због непоштовања његових одредби од стране закупаца, односно да по том, или било ком другом основу Јавно предузеће за склоништа протих њих није водило, и не води судске поступке..

 

Понуда понуђача - правног лица и предузетника, треба да садржи следећа документа и податке:

- име и презиме предузетника, адресу, број личне карте и јединствени матични број грађана, назив   радње, матични број, ПИБ;
- назив и адресу правног лица, матични број, ПИБ, шифру делатности;
- опис делатности које ће понуђач обављати у закупљеном простору
и планирани број запослених који ће користити закупљени простор;
- решење о упису привредног субјекта у регистар код надлежног органа (копија не старија од 6 месеци од дана достављања);
- потврду надлежног органа да против понуђача није покренут поступак принудног поравнања, стечаја и ликвидације, односно да није престао са радом на основу судске или друге одлуке са обавезујућом снагом (копија не старија од месец дана од дана достављања);
- извештај о бонитету са доказом о ликвидности за последњих шест месеци;
- адресу непокретности за коју подноси понуду;
- понуђену закупнину по 1м², без ПДВ-а,  за наведену непокретност;
- изјаву да прихвата услове из овог огласа;
- копију картона депонованих потписа;
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
- доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;

- број рачуна за повраћај депозита за озбиљност понуде

 

Понуда понуђача - физичког лица, треба да садржи:

- име и презиме понуђача, адресу, број личне карте, јединствени матични број  грађана;
- адресу и број (ознаку) гаражног места за које подноси понуду;
- понуђену закупнину по 1 м² за наведено гаражно место, без ПДВ-а;
- доказ о уплати депозита за озбиљност понуде;
- број рачуна за повраћај депозита за озбиљност понуде;
- копију личне карте;
- кoпију саобраћајне дозволе за возило које ће паркирати на гаражном месту за које се понуда односи;

- изјаву да прихвата услове из овог огласа

 

Рок за достављање понуда у писменој форми је 23.03.2018. године до 12 часова у просторијама Јавног предузећа Склоништа у Београду и пословницама у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се пријави најмање један учесник.
Јавно отварање благовремено приспелих понуда обавиће комисије дана 23.03.2018. године, у 12,15 часова у просторијама Јавног пре- дузећа за склоништа у Београду и пословницама у Новом Саду, Нишу
и Крагујевцу.

Избор најповољнијег понуђача врши се критеријумом висине понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ заку- пнине за једну непокретност, комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ закупнине да, у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.
Уколико понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су доставили понуду са истоветном закупнином, комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу, а применом следећих критеријума: пословни резултат и кретање краткорочних обавеза у последње три године, блокада текућих рачуна, стање готовине и слично.
У циљу избора најповољнијег понуђача из претходног става, комисија може тражити  од понуђача достављање додатних доказа уз понуду.
Уколико за исту гаражу – гаражно место  конкурише више понуђача, а понуде различиту закупнину, биће изабран онај који је понудио вишу закупнину. Осталим понуђачима који испуњавају услове из огласа, а понудили су мању закупнину за исто гаражно место, може се понудити друго слободно гаражно место на истој адреси.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће комисија у року од 7 дана од дана отварања понуда, након чега ће у писменој форми оба- вестити све учеснике на јавном огласу.
Најповољнији понуђач – правно лице и предузетник је дужан да у року од 8 дана по добијању обавештења – позива, и пре потписивања уговора о међусобним правима и обавезама, достави сву неопходну документацију, изврши уплату депозита – залоге за време трајања уговора о закупу, у износу од две месечне закупнине без ПДВ-а, уплати закупнину са ПДВ-ом за прва два месеца закупа (аванс), достави две бланко менице са меничним овлашћењем. У противном сматраће се да је понуђач одустао.
Најповољнији понуђач – физичко лице је дужно да у року од 8 дана, по добијању обавештења – позива, приступи закључењу уговора.

У противном сматраће се да је понуђач одустао.
Закуподавац задржава право да из било ког разлога и у било ком тренутку одустане од избора понуђача по овом поступку, односно да не прихвати ни једну понуду. У току трајања јавног огласа заинтересованим лицима ће се омогућити да разгледају простор који је предмет издавања, након писане најаве (захтева).
Висина депозита за озбиљност понуде у поступку прикупљања писмених понуда, одређује се у висини месечне закупнине према почетној - најнижој  закупнини из јавног огласа, без ПДВ-а, за непокретност за коју се понуда подноси.
Депозит за озбиљност понуде уплаћује се на рачун број 160-315852-16 Banca Intesa, са позивом на бр. 8-2/18-3.
Учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда, депозит за озбиљност понуде биће враћен у року од 10 дана од дана закључења уговора са изабраним најповољнијим понуђачем (закупцем).
Уколико подносилац писмене понуде не прихвати почетну висину закупнине, односно понуди нижу цену од почетне, или буде изабран за најповољнијег понуђача, а одустане од закључења уговора, губи право на враћање депозита за озбиљност понуде.
Депозит за озбиљност понуде који уплати понуђач – правно лице и предузетник, чија понуда буде изабрана као најповољнија, постаје део депозита – залоге за време трајања уговора о закупу, који се уплаћује пре закључeња уговора, док за понуђача – физичко лице, постаје део закупнине за први месец закупа у складу са закљученим уговором.
Уколико Јавно предузеће за склоништа из било ког разлога одустане од закључења уговора депозит за озбиљност понуде биће враћен понуђачу у року од 10 дана, од дана слања обавештења.

 

Понуде доставити у затвореној коверти непосредно или препорученом пошиљком на адресе:

Јавно предузеће за склоништа, Бул. Михаила Пупина бр. 117а, 11070 Нови Београд;

Пословница у Новом Саду, ул. Браће Јовандић бр. 4

Пословницу у Нишу, ул. Косте Стаменковића бр. 11

Пословница у Крагујевцу, ул. Милоја Павловића 9,

са јасном назнаком: ЗА ОГЛАС
1) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ЛОКАЛА -  НЕ ОТВАРАЈ”;

2) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ГАРАЖНИХ МЕСТА -  НЕ ОТВАРАЈ”;

3) “ПОНУДА ЗА ЗАКУП СКЛОНИШТА - НЕ ОТВАРАЈ’’.

Ближе информације могу се добити у Јавном предузећу за склоништа, Одељење за мирнодопско коришћење објеката, Бул. Михаила Пупина бр. 117а, Нови Београд, на телефоне 011/307-3625, 011/307-3623, 011/307-3619, 066/577-5722, 066/860-3896 и пословницама у Новом Саду 021/527-676, Нишу 018/258-166, Крагујевцу 034/331-381, и одељењу у Ужицу 031/514-581 у времену од 09 до 14 часова.