Лична карта предузећа

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Скраћени назив: ЈПС
Порески идентификациони број: 100143406
Матични број правног лица: 07892845
Шифра основне делатности: 4339
Власништво: Државни капитал 100%


ПОДАЦИ О ДИРЕКЦИЈИ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 117а
Општина: Нови Београд
Место: Београд
Број телефона: +381(11) 31 31 821
Број факса: +381(11) 30 73 662
Е-маил:office@sklonista.co.rs


Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности на Статут ЈПС

Одлука о изнени Статута ЈПС


Повеља интерне ревизије (2018)


ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2018)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар,
октобар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2018. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2018. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.09.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2018. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2018. године

Правилник о безбедности информационо-комуникационих система
ЈП за склоништа (2018)

План јавних набавки за 2018. годину

Правилник о изменама и допунама правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке у Јавном предузећу за склоништа (2018)

Стратешки и годишњи план интерне ревизије за период 2018-2020.

 ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар


Програм пословања ЈП за склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП за склоништа за 2017. годину


Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.03. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.06. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 30.09. 2017. године
 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Извештаји за период 01.01. до 31.12. 2017. године


Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017.)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017.)
ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2016)
јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Квартални I-IV обрасци - Биланс успеха 01.01.-31.12.2016.

Квартални извештај за период од 01.01. до 30.09.2016. године

Извештаји за I квартал 2016. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Обрасци кварталних извештаја за период 01.01.2016. до 30.06.2016.

Одлука Владе Србије о усклађивању пословања ЈПС за Законом
о јавним предузећима од 29.11.2016. године

Решење о давању сагласности Владе РС на Програм пословања
ЈПС за 2016. годину

Годишњи програм пословања ЈПС за 2016. годину


Извештаји 2015. година

Извештаји 2014. година

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година