nj

 

Лична карта предузећа

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ФИРМИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Сктаћени назив: ЈПС
Порески индентификациони број:100143406
Матични број правног лица:7892845
Шифра основне делатности:45450
Власништво:Државни капитал 100%

ПОДАЦИ О СРЕДИШТУ

Адреса:Булевар Михајла Пупина 117а
Општина:Нови Београд
Место:Београд
Број телефона:011/3131-821
Број факса:011/3131-821
Е-маил:office@sklonista.co.rs

 

Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности Статута ЈПС

 

 

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2018) јануар,

Стратешки и годишњи план интерне ревизије за период 2018-2020.

Правилник о безбедности информационо-комуникационих
система ЈП за склоништа (2018)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Програм пословања ЈП Склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП Склоништа за 2017. годину

Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017)

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017) јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Квартални извештај за период јануар-септембар 2017.

Информација о реализиацији Програма пословања
за период 01.01. - 30.06.2017. године

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за I квартал 2017. године

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Одлука Владе Србије о усклађивању пословања ЈПС за Законом
о јавним предузећима од 29.11.2016. године

Финансијски извештај за 2016. годину

Решење о давању сагласности Владе РС на Програм пословања
ЈПС за 2016. годину

Годишњи програм пословања ЈПС за 2016. годину

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2016) јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

Квартални I-IV обрасци - Биланс успеха 01.01.-31.12.2016.

Квартални извештај за период од 01.01. до 30.09.2016. године

Извештаји за I квартал 2016. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Обрасци кварталних извештаја за период 01.01.2016. до 30.06.2016.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Извештаји 2015, година

Извештаји 2014, година

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година