nj

 

Лична карта предузећа

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ФИРМИ

Оснивач: Влада Републике Србије
Пун назив фирме: Јавно предузеће за склоништа
Сктаћени назив: ЈПС
Порески индентификациони број:100143406
Матични број правног лица:7892845
Шифра основне делатности:45450
Власништво:Државни капитал 100%

ПОДАЦИ О СРЕДИШТУ

Адреса:Булевар Михајла Пупина 117а
Општина:Нови Београд
Место:Београд
Број телефона:011/3131-821
Број факса:011/3131-821
Е-маил:office@sklonista.co.rs

 

Статут Јавног предузећа за склоништа

Решење Владе РС о давању сагласности Статута ЈПС

 

Програм пословања ЈП Склоништа за 2017. годину

Решење Владе РС о давању сагласности на Програм пословања
ЈП Склоништа за 2017. годину

 

Кодекс корпоративног управљања ЈПС (усвојен 2017.)

Кодекс пословне етике у ЈПС (усвојен 2017.)

 

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2017) јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар,

 

Квартални извештај за период јануар-септембар 2017.

 

Информација о реализиацији Програма пословања
за период 01.01. - 30.06.2017. године

 

Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Извештаји за I квартал 2017. године

 

Одлука Владе Србије о усклађивању пословања ЈПС за Законом
о јавним предузећима од 29.11.2016. године

 

Финансијски извештај за 2016. годину

 

Решење о давању сагласности Владе РС на Програм пословања
ЈПС за 2016. годину

Годишњи програм пословања ЈПС за 2016. годину

 

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2016) јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар, децембар

 

Квартални I-IV обрасци - Биланс успеха 01.01.-31.12.2016.

 

Квартални извештај за период од 01.01. до 30.09.2016. године

Извештаји за I квартал 2016. године

Одлука о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања за период
од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2016. до 30.06.2016. године

Обрасци кварталних извештаја за период 01.01.2016. до 30.06.2016.

 

Годишњи извештај о пословању за 2015. годину

Решење Владе РС о сагласности на покриће губитка ЈПС оствареног
у 2015. години

Одлука о усвајању редовних годишњих финансијских извештаја за 2015. годину

Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2015. годину

Извештај независног ревизора за 2015. годину

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора о финансијским извештајима ЈПС на дан 31. децембар 2015. године

Одлука о покрићу губитка ЈПС оствареног у 2015. години

Напомене уз Финансијске извештаје за 2015. годину

Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2015. године

Извештај о променама на капиталу 01.01-31.12.2015. године

Извештај о осталом резултату 01.01-31.12.2015. године

Биланс успеха 01.01.-31.12.2015. године

Биланс стања 31.12.2015. године

 

Извештај о степену реализације Програма пословања ЈПС
за IV квартал 2015.

Обрасци кварталног извештаја-IV квартал 2015.

Одлука о усвајању Извештаја за IV квартал 2015.

 

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2015.)

Програм пословања за 2015. годину

Решење о давању сагласности Владе РС на програм ЈПС

ПРАВИЛНИК о ближем уређивању поступка јавне набавке

Извештај за I квартал 2015.

Извештај за II квартал 2015.

Извештај за III квартал 2015.

Извештај о степену реализације Програма пословања
- II квартал 2015.

Извештај о степену реализације Програма пословања
- III квартал 2015.

Одлука о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања - III квартал 2015.

 

ИНФОРМАТОР о раду Јавног предузећа за склоништа (2014.)

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. годину

Квартални извештаји за 2014. годину

Финансијски извештаји за 2014. годину

 

Извештај независног ревизора за 2013. годину

Финансијски извештај за 2013. годину

Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2013. годину

Одлука о усвајању извештаја независног ревизора за 2013. годину

Одлука о покрићу губитка у 2013. години

 

Извештаји 2013. година

Извештаји 2012. година