nj

 

Самостална служба за техничку контролу склоништа

– Контролно тело ЈПС

 

Јавно предузеће за склоништа је акредитовано у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012 зa обављање послова контролисања склоништа у употреби и то буке у просторијама за боравак, конструкције склоништа, електричних инсталација, средстава за затварање отвора за кретање, опреме за боравак. инсталација за проветравање, као и техничку контролу (технички надзор) у складу са Правилником о техничким нормативима за склоништа (Сл. лист СФРЈ бp. 55/83).


У оквиру Јавног предузећа за склоништа послује Контролно тело као независна, специјализована и стручна организација чија је претежна делатност квантитативно-квалитативна контрола и сертификација заштитних објеката чију компетентност је потврдило Акредитационо тело Србије.

 

 

Поред наведених активности Контролно тело Јавног предузећа за склоништа је оспособљено и за пружање других врста услуга везаних за контролисање и испитивање уређаја и инсталација које се користе у заштитним објектима.

 

Контакт телефон: 011/313-1821

Електронска пошта: tehnickakontrola@sklonista.co.rs

 

Преузимања:

Захтев за контролисање (pdf)

Правилник о техничким нормативама за склоништа (Службени лист СФРЈ, број 55/83)