nj

 

Самостална служба за техничку контролу склоништа

 

Влада Републике Србије је основала ЈП за склоништа за обављање делатности организације изградње, одржавања и техничке контроле јавних и блоковских склоништа у складу са Одлуком о оснивању (Сл. гласник РС 3/92, 18/92, 63/2001 и 112/2006), што је у складу са Законом о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС 111/2009, 92/2011 и 93/2012) Чл. 64 Ст. 5 који гласи: „Изградњу, одржавање, техничку контролу и мирнодопско коришћење јавних и блоковских склоништа врши Јавно предузеће за склоништа“.

 

У оквиру Службе техничке контроле обављају се послови техничке контроле (техничког надзора) склоништа у складу са Техничким прописом за склоништа и друге заштитне објекте (Сл. војни лист бр. 13/98) Тачка 237, односно у складу са Правилником о техничким нормативима за склоништа (Сл. лист СФРЈ бр. 55/83) Члан 233.

 

Поред наведених активности Служба техничке контроле је оспособљена и за пружање других услуга везаних за контролисање
и испитивање елемената инсталација који се користе у заштитним објектима.

 

Контакт телефон: 011/31-31-821

Електронска пошта: tehnickakontrola@sklonista.co.rs

 

Преузимања:

Захтев за контролисање (pdf)

Технички пропис за склоништа и друге заштитне објекте (Службени војни лист бр. 13/98)

Правилник о техничким нормативама за склоништа (Службени лист СФРЈ, број 55/83)