Дирекција и управа

Булевар Михајла Пупина 117а, Нови Београд


Кабинет директора

Секретар
Тел: +381(11) 31 31 821
Факс: +381(11) 30 73 662
e-mail: sekretar.kabinet@sklonista.co.rs


Сектор за техничке послове

Тел: +381(11) 30 73 604
e-mail: zoran.popovic@sklonista.co.rs


Сектор за мирнодопско коришћење објеката

Тел: +381(11) 30 73 605, +381(11) 30 73 626
e-mail: ljiljana.askovic@sklonista.co.rs


Сектор за економске послове

Тел: +381(11) 30 73 759
e-mail: slobodanka.ignjatovic@sklonista.co.rs


Сектор за правне, кадровске и опште послове

Тел: +381(11) 30 73 630
e-mail: milena.lazarevic@sklonista.co.rs


Контролно тело ЈП за склоништа

Тел: +381(11) 30 73 722, +381(11) 30 73 720
e-mail: radmila.denda@sklonista.co.rs


Служба за одржавање

Тел: +381(11) 31 10 393
e-mail: predrag.vasic@sklonista.co.rs


Пословница Нови Сад

Тел: +381(21) 527 676
e-mail: spasoje.sekulic@sklonista.co.rs


Пословница Ниш

Тел: +381(18) 258 166
e-mail: dragan.popovic@sklonista.co.rs


Пословница Крагујевац

Тел: +381(34) 300 167
e-mail: dragan.jakovljevic@sklonista.co.rs


Канцеларија Ужице

Тел: +381(31) 514 581
e-mail: rade.radicic@sklonista.co.rs